ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนอุดม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านโนนอุดม ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
16
บ้านโนนอุดม ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
9
บ้านโนนสวาท ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00