ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านอากาศ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านอากาศ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
2
บ้านอากาศ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
3
บ้านอากาศ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
4
บ้านอากาศ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
9
บ้านอากาศ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
10
บ้านอากาศ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
14
บ้านอากาศ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
15
บ้านอากาศ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
15
บ้านอากาศ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
16
บ้านอากาศ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
17
บ้านอากาศ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
18
บ้านอากาศ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
19
บ้านโพธิ์ชัยทอง ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00