ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ.นาอ่าง ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
1
บ.เต่างอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
2
บ.เต่างอยเหนือ ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
3
บ.โคกงอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
4
บ.นางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
5
บ.โพนปลาโหล ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
6
บ.น้ำพุงสามัคคี ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
7
บ.เต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
1
บ.บึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
2
บ.บึงน้อย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
3
บ.หนองน้ำคำ ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
4
บ.ตากแดด ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
5
บ.หนองบัว ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
6
บ.นาเลา ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
7
บ.ดงหลวง ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
8
บ.โนนสะอาด ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
9
บ.หนองสลาม ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
1
บ.นาอ่าง ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
2
บ.คำข่า ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
3
บ.นาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
4
บ.ม่วงคำ ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
5
บ.โคกสะอาด ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
6
บ.โนนเจริญ ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
7
บ.อ่างคำ ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
1
บ.จันทร์เพ็ญ ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
2
บ.จันทร์เพ็ญ ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
3
บ.บึงสา ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
4
บ.ห้วยหวด ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
5
บ.กวนบุ่น ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
6
บ.โคกกลาง ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
7
บ.จันทร์เพ็ญ ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
8
บ.สามัคคี ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
9
บ.นาหลวง ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00