ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเสาเล้า

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านดง ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
2
บ้านเสาเล้าใหญ่ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
3
บ้านเสาเล้าน้อย ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
10
บ้านเสาเล้าเหนือ ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
13
บ้านเสาเล้าทุ่ง ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00