ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านส้มป่อย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหากร
2
บ้านส้มป่อย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
5
บ้านคอนสาย ตำบลนาสีนวน อำเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00