ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองกระยัง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
โคกพัฒนา ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
8
บ้านภูผาหอม ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
6
บ้านหนองกระยัง ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
7
บ้านโนนสะอาด ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
9
บ้านนาหว้า ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00