ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยกอก1

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านหนองกระโซ่ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
10
บ้านบังอี่ ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
6
บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
7
บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
10
บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00