ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านชะโนด 1

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านชะโนด ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
3
บ้านพาลุกา ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
4
บ้านพาลุกา ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
2
บ้านชะโนด ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
5
โพธิ์เจริญ ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00