ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดเมืองสาตร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
ชุมชนวัดเมืองสาตรน้อย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
5
ชุมชนวัดเมืองสาตรหลวง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
0
ชุมชนเคหะแห่งชาติ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
0
ชุมชนสิบสองสิงหา ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
0
ชุมชนใจแก้ว ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
0
ชุมชนเมืองก๋าย ตำบลวัตเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00