ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแม่ทะลบ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านแม่ทะลบ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านดอยหล่อ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านหนองป่าซาง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
12
บ้านสันทราย ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00