ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนทาเหนือวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านแม่ตะไคร้ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
2
บ้านใหม่ ต.ทาเหนือ อ.เเม่ออน จ.เชียงใหม่
3
บ้านห้วยบง ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
4
บ้านป่างิ้ว ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
5
บ้านห้วยยาบ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00