ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนจอมทอง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
หมู่ที่ 1-15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
1
หมู่ที่ 1-23 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
1
หมู่ที่ 1-12 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
1
หมู่ที่ 1-21 ตำบลสบเตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
1
หมู่ที่่ 1-15 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
1
หมู่ที่ 1- 20 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00