ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแม่แจ่ม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
12
ตำบล ช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
0
หมู่บ้านที่อยู่ใน ตำบลกองแขก บ้านทัพ ท่าผา ปางหินฝน ช่างเคิ่ง แม่ศึก และ แม่นาจร

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00