ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
10-
บ้านหนองเขียว/บ้านใหม่สามัคคี/บ้านอรุโณทัย/บ้านอรุโณทัย/บ้านแกน้อย
10-
ทุกหมู่บ้านในตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00