ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านแม่ดอกแดง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านโพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านเชิงดอย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านป่าค่า ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านเกาะ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านสันอุ้ม ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านร้องขี้เหล็ก ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านลวงใต้ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านป่าสักน้อย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
10
บ้านป่าไผ่ศรีโขง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
11
บ้านกิ่วแล ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
12
บ้านประทุมนิเวศน์ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
13
บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านแพะแม่คือ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านแม่คือ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านสันต้นแหนเหนือ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านป่าบง ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านสันต้นแหนใต้ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านป่าเสร้าหนองงู ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านร้องต้นขาม ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านต้นผึ้ง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านสันต้นม่วงเหนือ ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านป่าสักหลวง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านพันหลัง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านป่าเหมือด ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านสันมะเกี๋ยง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านสันโป่ง ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านต้นผึ้งตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านแม่ก๊ะเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านแม่ก๊ะตลาด ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านแม่ก๊ะใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านแม่จ้องเหนือ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านป่าตึงน้อย ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านป่าไม้แดง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านป่าป้อง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านใต้ร้อง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านดวงดี ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านป่ายางงาม ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านทุ่งยาว ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านป่าดู่ ตำบลป่าล่าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านป่าลาน ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านป่าลาน ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านป่าติ้ว ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านป่าเหียง ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านป่ายางปอย ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านพยากดอนแก้ว ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านน้ำแพร่ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านถ้ำ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านพยากบ่อหิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านพยากหลวง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านป่าแงะ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านหนองแฝก ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านสันทราย ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านม่วงโตนใต้ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านม่วงโตน ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านสันปูเลย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านสันต้นดู่ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านป่าขุย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านยางทอง ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านกอกหม่น ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านป่าเสร้า ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านท่ารั้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านป่าเสร้าน้อย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านสันต้นม่วงใต้ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
10
บ้านร้องขุ่น ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
11
บ้านยางพระธาตุ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
12
บ้านสันทราย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
13
บ้านฝ้ายทอง ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
14
บ้านสันทุ่งใหม่ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
15
บ้านไร่กองงาม ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านตลาดใหม่ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านเมืองวะ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านสันทราย ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
10
บ้านทุ่งกอลาน ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านข้างน้ำ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านวังธาร ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านใหม่ริมคลอง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านแม่ดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านป่างิ้ว ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านป่าย่าง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านแพะป่าคา ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านแม่ปางอั้น ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านห้วยหม้อปางน้ำถุ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านป่าโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านปางแฟน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านปางบง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านโป่งสามัคคี ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านน้ำโค้ง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านป่าป่าน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านแม่ดอนหลง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านพงษ์ทอง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านดง ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านปางไฮ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านปางกำแพงดิน ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านตลาดขี้เหล็ก ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านแม่โป่งหลวง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านห้วยบอน ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านพระนอนโป่งหลวง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านห้วยอ่าง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านต้นผึ้ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านแม่ฮ่องไคร้ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านป่าไม้แดงแม่โป่ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
10
บ้านห้วยบ่อท่อง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00