ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแม่แตง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านป่าจี้ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านป่าบง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านหนองหล่ม ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านแพะพัฒนา ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านสหกรณ์ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
10
บ้านห้วยฮ่าง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านหัวป่าห้า ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านแม่กะ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านตีนธาตุ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านสันปูเลย ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านแม่มาลัย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านดงป่าลัน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
10
บ้านทุ่งสีทอง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
11
บ้านปงแสงทอง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านห้วยน้ำดัง ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านแม่แสะ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00