ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหนองบัว ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2
สันป่ายาง ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
3
สันป่าตึง ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
4
หนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
5
บ้านเอียก ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
6
ผ่าแด่น ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00