ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านบ่อปุ๊ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
2
บ้านดอนแก้ว ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
3
บ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4
บ้านป่าแงะ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
5
บ้านพระนอน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
6
บ้านป่ารวก ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
7
บ้านสันเหมือง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
8
บ้านชะเยือง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
9
บ้านสบสา-หนองฟาน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
10
บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

หน่วยที่ตั้งส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00