ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสันกำแพง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
ตำบลสันกำแพง
9
ตำบลสันกำแพง
8
ตำบลสันกำแพง
7
ตำบลสันกำแพง
6
ตำบลสันกำแพง
10
ตำบลสันกำแพง
11
ตำบลสันกำแพง
12
ตำบลสันกำแพง
13
ตำบลสันกำแพง
14
ตำบลสันกำแพง
1
ตำบลทรายมูล
2
ตำบลทรายมูล
3
ตำบลทรายมูล
4
ตำบลทรายมูล
5
ตำบลทรายมูล
6
ตำบลทรายมูล
7
ตำบลทรายมูล
1
ตำบลแช่ช้าง
2
ตำบลแช่ช้าง
3
ตำบลแช่ช้าง
4
ตำบลแช่ช้าง
5
ตำบลแช่ช้าง
6
ตำบลแช่ช้าง
7
ตำบลแช่ช้าง
8
ตำบลแช่ช้าง
9
ตำบลแช่ช้าง
1
ตำบลร้องวัวแดง
2
ตำบลร้องวัวแดง
3
ตำบลร้องวัวแดง
4
ตำบลร้องวัวแดง
5
ตำบลร้องวัวแดง
6
ตำบลร้องวัวแดง
7
ตำบลร้องวัวแดง
8
ตำบลร้องวัวแดง
9
ตำบลร้องวัวแดง
10
ตำบลร้องวัวแดง
11
ตำบลร้องวัวแดง
1
ตำบลออนใต้
2
ตำบลออนใต้
3
ตำบลออนใต้
4
ตำบลออนใต้
5
ตำบลออนใต้
6
ตำบลออนใต้
7
ตำบลออนใต้
8
ตำบลออนใต้
9
ตำบลออนใต้
10
ตำบลออนใต้
11
ตำบลออนใต้

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00