ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1-9
ต.สันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1-7
ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ. เชียงใหม่
1-1
ต. สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
1-6
ต. สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
1-1
ต. หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
1-9
ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
1-1
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
1-1
ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
1-1
ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
1-5
ต. เมืองเล็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
1-1
ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
1-1
ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00