ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านใหม่มะกายอน ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านนามน ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านแม่แพม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านปางควาย ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
10
บ้านกองลมใหม่ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
11
บ้านเลาวู ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านสามหมื่น ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านเวียงแหง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านห้วยหก ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านป่าไผ่ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านกองลม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านม่วงเครือ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านห้วยไคร้ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านสันดวงดี ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านสามปู ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านม่วงป๊อก ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านมหาธาตุ ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านปางป๋อ ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
12
บ้านแม่แตะ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00