ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนไชยปราการ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านแม่ทะลบ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านป่างิ้ว ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านดอยหล่อ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านดง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านใหม่พัฒนา ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านห้วยต้นตอง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านปงตำ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านปงตำ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านปางควาย ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านมมิตรอรัญ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านป่ารวก ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านห้วยม่วง ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านห้วยปง ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านทุ่งยาว ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านเด่น ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านทา ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านปง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านปง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านป่าแดง(พระพรหม) ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
10
บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
11
บ้านถ้ำผาผึ้ง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านแม่ขิ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านศรีดงเย็น ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านอินทราราม ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านทรายขาว ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านอ่าย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านหนองป่าซาง ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
10
บ้านหัวฝาย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
11
บ้านกิ่วจุมปี ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
12
บ้านสันทราย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
13
บ้านถ่ำตับเตา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
14
บ้านแหงนโง้ม ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
15
บ้านเชียงหมั้น ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
16
บ้านแพะ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
17
บ้านด้ง ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
18
บ้านเวียงผาพัฒนา ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00