ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
แม่เลน
3
บ้านเปาสามขา ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
4
บ้านวาก ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
5
บ้านป่าตัน ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
1
ทุ่งเหล่า ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
6
บ้านป่าตัน ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
7
ออนกลาง ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
8
ออนกลาง ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
9
ออนกลาง ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
10
ป่าไม้ ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
11
ออนกลาง ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
1
ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2
ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
3
ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
4
ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
5
ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
6
ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
7
ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
8
ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
9
ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
10
ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
11
ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านสหกรณ์ 1 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านสหกรณ์ 2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านสหกรณ์ 3 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านสหกรณ์ 4 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านสหกรณ์ 5 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านสหกรณ์ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านสหกรณ์ 7 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านสหกรณ์ 8 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
1
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
3
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
4
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
5
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
6
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
7
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
8
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
1
ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2
ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
3
ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
4
ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
5
ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
6
ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
7
ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
8
ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
1
ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2
ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
3
ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
4
ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
5
ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
1
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
3
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
4
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
5
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
6
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
7
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
8
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
9
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
10
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
11
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
1
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
2
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
3
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
4
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
5
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
6
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
7
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
8
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
9
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
10
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
11
ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00