ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสองแคววิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสันหิน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
2
บ้านเหล่าบ๋วย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
3
บ้านเหล่าเป้า ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านปากทางเจริญ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านห้วยโจ้ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านวังขามป้อม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านดงป่าหวาย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
9
บ้านปากทางสามัคคี ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
10
บ้านสันติสุข ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
11
บ้านดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
12
บ้านห้วยทัง ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
13
บ้านศิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
14
บ้านหลังม่อน ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
15
บ้านห้วยเปาโยง ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
16
บ้านไร่พัฒนา ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
17
บ้านใหม่พัฒนา ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
18
บ้านโทกเสือ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
19
บ้านท่าล้อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
20
บ้านห้วยทราย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
21
บ้านไร่สว่างอารมณ์ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
22
บ้านวังธารทอง ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
1
บ้านแม่ขาน ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
2
ทุ่งท้อ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
3
ท่ามะโอ ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
4
บ้านกลาง ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
5
บ้านสองแคว ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
6
บ้านหัวข่วง ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
7
บ้านป่าลาน ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
8
บ้านสามหลัง ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00