ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนสันติสุข

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสันมะค่า ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
6
บ้านใหม่หนองหอย. ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
2
บ้านหนองเหียง ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
3
บ้านทุ่งปุย ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
4
บ้านสบอาว ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
5
บ้านสันนกแก้ว ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
7
บ้านโป่งจ้อ. ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
8
บ้านป่าตึง ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
9
บ้านสันติสุข. ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
1
บ้านห้วยน้ำขาว ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
2
บ้านใหม่พัฒนา ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
3
บ้านยางคราม. ต.ยางคราม. อ.ดอยหล่อ. จ.เชียงใหม่
4
บ้านห้วยรากไม้ ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
5
บ้านดอนชัย ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ. จ.เชียงใหม่
6
บ้านศรีแดนเมือง ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
7
บ้านแดนเมือง ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
8
บ้านใหม่ดอนชัย ต.ยางคราม. อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
9
บ้านห้วยรากไม้ ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
10
บ้านผนัง ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00