ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านแม่หว่างพัฒนา ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
5
บ้านแม่หว่างต้นผาง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
7
บ้านแมหว่างลุ่ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
10
บ้านแม่หว่างห้วยริน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
19
บ้านแม่หว่างแพะเจริญ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00