ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสันปูเลย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านหล่ายแก้ว ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
2
บ้านสันปูเลย ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
5
บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
8
บ้านดงมะปินหวาน ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
9
บ้านศรีปทุม ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00