ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านปวง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านแม่บอน
2
บ้านห้วยโป่ง
3
บ้านห้วยปิง
4
บ้านหนองบัว
5
บ้านใหม่ใต้
6
บ้านหนองกอก
7
บ้านปวง
8
บ้านดอนมูล
10
บ้านบอนใต้
9
บ้านสันดอนรอม
11
บ้านล้อง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00