ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านแม่เย็น

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านแม่เย็น ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
5
บ้านป่าลัน ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00