ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสบฟ้า

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านสบฟ้า ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
10
บ้านวังสัก ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00