ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนทุ่งคาวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านทุ่งคาเหนือ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
10
บ้านทุ่งคาใต้ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
5
บ้านกิ่ว ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
2
บ้านหนองกอก ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
6
บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00