ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านป่าเหว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านป่าเหว ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
11
บ้านทุ่งบอม ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00