ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านล้อง
3
บ้านหลิ่งก้าน
4
บ้านแม่ยิ่ง
5
บ้านหนองหล่ม
6
บ้านหนองขาม
7
บ้านหัวทุ่ง
8
บ้านง้าวพิชัย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00