ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเมืองยาววิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านเวียงเหนือ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
2
บ้านเวียงใต้ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
3
บ้านนาบัว ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
4
บ้านนาน้ำมัน ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
11
บ้านใหม่สามัคคี ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
15
บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
2
บ้านลุ่มกลาง ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00