ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านทาน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านทาน ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00