ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านซาวหลวง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านซาวหลวง ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
7
บ้านนามน ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
11
บ้านนาปงพัฒนา ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
13
บ้านป่าฝางสามัคคี ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00