ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนนาน้อย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านนาราบ ตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน
2
บ้านดอนไชย ตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน
3
บ้านนาหลวง ตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน
4
บ้านนาน้อย ตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน
5
บ้านบุ้ง ตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน
6
บ้านไร่ ตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน
7
บ้านนาหล่าย ตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน
8
บ้านหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน
9
บ้านนาอุดม ตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน
10
บ้านคลองชล ตำบลนาน้อย จังหวัดน่าน
1
บ้านหนองห้า ตำบลเชียงของ จังหวัดน่าน
2
บ้านแต ตำบลเชียงของ จังหวัดน่าน
3
บ้านป่าสัก ตำบลเชียงของ จังหวัดน่าน
4
บ้านนาเกลือ ตำบลเชียงของ จังหวัดน่าน
5
บ้านน้ำหิน ตำบลเชียงของ จังหวัดน่าน
6
บ้านสัน ตำบลเชียงของ จังหวัดน่าน
7
บ้านห้วยเลา ตำบลเชียงของ จังหวัดน่าน
1
บ้านหัวเมือง ตำบลศรีษะเกษ จังหวัดน่าน
2
บ้านขัวก้อม ตำบลศรีษะเกษ จังหวัดน่าน
3
บ้านหนองห้า ตำบลศรีษะเกษ จังหวัดน่าน
4
บ้านศรีบุญเรือง ตำบลศรีษะเกษ จังหวัดน่าน
5
บ้านหนองเตา ตำบลศรีษะเกษ จังหวัดน่าน
6
บ้านทุ่งมงคล ตำบลศรีษะเกษ จังหวัดน่าน
7
บ้านใหม่ ตำบลศรีษะเกษ จังหวัดน่าน
8
บ้านน้ำหก ตำบลศรีษะเกษ จังหวัดน่าน
9
บ้านหนองบัว ตำบลศรีษะเกษ จังหวัดน่าน
10
บ้านหนองป่าค่า ตำบลศรีษะเกษ จังหวัดน่าน
11
บ้านศรีษะเกษ ตำบลศรีษะเกษ จังหวัดน่าน
12
บ้านก้อมก้อ ตำบลศรีษะเกษ จังหวัดน่าน
13
บ้านหนองผำ ตำบลศรีษะเกษ จังหวัดน่าน
14
บ้านกิตตินันท์ ตำบลศรีษะเกษ จังหวัดน่าน
1
บ้านศาลา ตำบลสถาน จังหวัดน่าน
2
บ้านสถาน ตำบลสถาน จังหวัดน่าน
3
บ้านร้อง ตำบลสถาน จังหวัดน่าน
4
บ้านนา ตำบลสถาน จังหวัดน่าน
5
บ้านไร่น้ำหิน ตำบลสถาน จังหวัดน่าน
6
บ้านน้ำลัด ตำบลสถาน จังหวัดน่าน
7
บ้านหมาก ตำบลสถาน จังหวัดน่าน
8
บ้านน้ำป่ากล้วย ตำบลสถาน จังหวัดน่าน
9
บ้านหล่ายหนอง ตำบลสถาน จังหวัดน่าน
10
บ้านนาดอย ตำบลสถาน จังหวัดน่าน
11
บ้านใหม่จัดสรร ตำบลสถาน จังหวัดน่าน
12
บ้านทุ่ง ตำบลสถาน จังหวัดน่าน
1
บ้านเชตะวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
2
บ้านห้วยจอย ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
3
บ้านขุนสถาน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
4
บ้านวังคำ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
5
บ้านนาแดง ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ุ6
บ้านสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ุ7
บ้านห้วยส้ม ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
8
บ้านส้าน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
9
บ้านแสนสุข ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
10
บ้านใหม่หัวดง ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
1
บ้านอ้อย ตำบลบัวใหญ๋ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
2
บ้านใหม่มงคล ตำบลบัวใหญ๋ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
3
บ้านนาแหน ตำบลบัวใหญ๋ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
4
บ้านทัพม่าน ตำบลบัวใหญ๋ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
5
บ้านนาไค้ ตำบลบัวใหญ๋ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ุ6
บ้านต้นม่วง ตำบลบัวใหญ๋ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ึ7
บ้านสันพยอม ตำบลบัวใหญ๋ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
8
บ้านหนองห้า ตำบลบัวใหญ๋ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
1
บ้านพืชเจริญ ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
2
บ้านน้ำพุ ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
3
บ้านน้ำสระ ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
4
บ้านวังกอก ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
5
บ้านเปา ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
6
บ้านไทยงาม ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
7
บ้านพืชมงคล ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00