ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนปัวพิทยา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านใหม่ไพรสนธิ์ ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังวัดพะเยา
1
บ้านวังเค็ม ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
4
บ้านปัวชัย ตำบลเจดีย์คำ อำเถอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
5
บ้านปุ ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
6
บ้านกว้าน ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังวัดพะเยา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00