ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโป่ง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านโป่ง ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
10
บ้านศรีสหมิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
11
บ้านโป่งศรีนคร ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
12
บ้านทุ่งศรีทอง ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
1
บ้านโป่งสลี ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00