ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเจริญเมือง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านป่าเปา ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
6
บ้านจำปู ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
7
บ้านดงหลวง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
19
บ้านศรีทรายทอง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00