ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านป่าต้าก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านแม่คาวโตน ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
5
บ้านป่าต้าก ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
16
บ้านสันโค้ง ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
17
บ้านแม่คาวโตนพัฒนา ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00