ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองบัว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านป่าไผ่ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
5
บ้านหนองบัว ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
20
บ้านหนองบัวใต้ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00