ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านม่วงคำ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านม่วงคำ ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
2
บ้านทุ่งพร้าว ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
3
บ้านผามวัว ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
4
บ้านสันมะเหม้า ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
17
บ้านม่วงทอง ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
4
บ้านท่าหล่ม ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย
11
บ้านท่าหล่มสหมิตร ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย
10
บ้านสันขี้เบ้า ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
5
บ้านสันผักแค ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
14
บ้านสันผักแค ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
7
บ้านสันต้นผึ้ง ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
16
บ้านสันต้นผึ้ง ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย
6
บ้านสันน้ำบ่อ ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00