ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านจำคาวตอง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านจำคาวตอง ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
3
บ้านสันผักเฮือด ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
8
บ้านหนองหมด ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
10
บ้านสันธาตุ ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00