ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
บ้านป่าแดงงาม ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
7
บ้านใหม่ท่าเรือ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
11
บ้านผาลาด ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
10
ห้วยลึก ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชีียงราย
5
ห้วยสัก ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00