ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านไร่
3
บ้านป่าแดด
1
บ้านห้วยอ้อ
4
บ้านป่ากว๋าว
12
บ้านสันโค้งเหนือ
15
บ้านทุ่งรวงทอง
16
บ้านหนองบัว
17
บ้านสันโค้งใต้

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00