ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านเด่นศาลา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านเด่นศาลา
4
บ้านโล๊ะ
1
บ้านหัวเวียง
1
หย่อมบ้านสันติสุข
1
หย่อมบ้านใหม่ลาหู่
1
หย่อมบ้านสันป่าทราย
4
หย่อมบ้านโล๊ะอาข่า
1
หย่อมบ้านใหม่สันติสุข

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00