ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
ปางมะขามป้อม ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
7
แม่งา ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00