ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโป่งนก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
บ้านโป่งนก ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
13
บ้านโป่งนกเหนือ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00