ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านป่าสัก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านป่าสัก หมู่ 2 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
5
บ้านป่าเหมือด ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
9
บ้านสบลี ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
16
บ้านสันปูเลย ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00